REGULAMIN PROMOCJI „Biżumania” w Centrum Handlowym Karuzela Kołobrzeg Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Promocji pod nazwą „Biżumania” (zwaną dalej „Promocją”). § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Biżumania” („Promocja”) jest X5 Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Organizator”), który prowadzi Promocję, nabywa i wydaje uczestnikom Promocji opisane poniżej nagrody. 2. Promocja jest realizowana na zlecenie Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o. Promocja jest adresowana do Klientów Centrum Handlowego Karuzela w Kołobrzegu, przy ul. Dobrawy 3, 78-100 Budzistowo („Centrum Handlowe”); którzy z tytułu uczestnictwa z Promocji będą uprawnieni do odbioru nagród wynikających z Regulaminu. 3. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne. 4. Uczestnikiem Promocji jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.); która dokonała rejestracji w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zaakceptowała warunki Regulaminu. 5. Udziału w Promocji nie mogą brać pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące przy organizacji Promocji a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, czy też osoby dokonujące zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Promocja jest przeprowadzana 11 lutego 2023 r w godzinach 11.00-17.00. §2 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 1.Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupów w dniu 11 lutego 2023r. w godzinach 9.00 - 17.00 (na kwotę: - minimum 100 zł lub 150 zł w sklepach Centrum Handlowego Karuzela Kołobrzeg lub na stanowiskach wolnostojących na terenie Karuzela Kołobrzeg z wyłączeniem Supermarketu Lidl, Biura Podróży TUI, kantoru Promes, IQOS, Totalizatora Sportowego i Lotto, z zastrzeżeniem, że można łączyć max 2 paragony. - Każdy Uczestnik Promocji, który zarejestruję paragon na dowolną kwotę powyżej 100 zł otrzyma ogrzewacz do rąk. Klient, który zarejestruje paragon powyżej 150 zł otrzyma Biżuterie. Nagrody są wydawane zgodnie z pulą nagród przypisaną na daną godzinę, przy czym Każdy Uczestnik nie może otrzymać więcej niż 1 nagrody w ciągu całego okresu trwania promocji. a) Z promocji wyłączone są paragony fiskalne za zakup napojów alkoholowych, produktów tytoniowych i produktów leczniczych, zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich oraz wszelkie inne dowody zakupów nie będące paragonami fiskalnymi, umowami kupna-sprzedaży lub umowami o świadczeniu usług. §3 NAGRODY 1. Pula nagród w Promocji jest ograniczona. Dla celów Promocji przeznaczono łącznie 150 nagród : - 30 sztuk ogrzewaczy o wartości 11,07 zł brutto - 60 bransoletek o wartości 49,20 zł brutto - 60 par kolczyków o wartości 49,20 zł brutto 2. Nagrody będą wydawane w dniu 11 lutego 2023r. w godzinach od 11.00 do 17.00, zgodnie z poniższymi zasadami: a) Pula nagród w każdej godzinie od 11.00-17.00 wynosi 150 nagród b) Harmonogram wydawania nagród: 12.00 – 13.00 – 30 sztuk biżuterii i 7 sztuk ogrzewaczy 13.00 – 14.00 – 20 sztuk biżuterii i 5 sztuk ogrzewaczy 14.00 – 15.00 – 20 sztuk biżuterii i 5 sztuk ogrzewaczy 15.00 – 16.00 – 20 sztuk biżuterii i 5 sztuk ogrzewaczy 16.00 – 17.00 – 20 sztuk biżuterii i 5 sztuk ogrzewaczy 17.00 – 18.00 – 10 sztuk biżuterii i 3 sztuki ogrzewaczy W czasie trwania promocji wydanych zostanie maksymalnie 150 nagród. 3. Nagrody, które nie zostaną wydane w danej godzinie trwania Promocji przechodzą do puli nagród przeznaczonych do wydania w kolejnej godzinie. 4. Nagrody niewydane w Promocji przechodzą na rzecz Karuzela Holding z siedzibą w Warszawie ul. Ludwika Mierosławskiego 11A 01-527 Warszawa. 5. Wartość poszczególnej Nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego, tj. kwoty 2.000,00 zł, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 zm.). 6. Jeden paragon może zostać zarejestrowany w Promocji tylko jeden raz. Rejestracji podlegają tylko Paragony potwierdzające, począwszy od daty widniejącej na Paragonie, dokumentujące zakup zrealizowany w Sklepie, na terenie Centrum Handlowego. 7. Podczas odbioru nagrody Uczestnik musi okazać oryginały paragonów. 8. Każdy paragon, zweryfikowany przez hostessę w POP zostanie oznaczony pieczątką. 9. Jeden uczestnik może odebrać nagrodę maksymalnie 1 raz w trakcie całego okresu trwania promocji. 10. Promocja trwa do wyczerpania puli nagród. 11. Organizator ma prawo przyznać Nagrody większej ilości Uczestników.
§ 4 SPOSÓB UZYSKANIA NAGRÓD 4.1. W celu otrzymania nagród należy: a) dokonać zakupu w Centrum Handlowym Karuzela Kołobrzeg w dniu 11 lutego 2023r., w godzinach 9.00-17.00, z zastrzeżeniem, że można łączyć max 2 paragony. b) zgłosić się do Punktu Obsługi Promocji (POP) na terenie C.H. Karuzela Kołobrzeg w dniu 11 lutego 2023r. w godzinach 11.00 – 17.00; c) zarejestrować paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu, otrzymując od hostessy tablet z programem do rejestracji paragonów podając niezbędne dane (adres email, imię, nazwisko, numer telefonu, numer paragonu, nazwę sklepu, w którym dokonano zakupów, kwotę z paragonu), weryfikacja rejestracji następuje poprzez przesłanie kodu sms na wskazany w aplikacji numer telefonu. Kod, musi zostać przekazany do Obsługi Stanowiska Promocyjnego w celu zakończenia rejestracji. d) Każdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu może zostać zarejestrowany w promocji tylko jeden raz. 4.2. Liczba nagród w promocji jest ograniczona. Nagrody będą wydawane do wyczerpania puli. § 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1. Karuzela Holding z siedzibą w Warszawie ul. Ludwika Mierosławskiego 11A 01-527 Warszawa. 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Promocji odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w tym: 3. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, w tym w celu przesyłania newslettera oraz ofert promocji Karuzela Holding lub jej partnerów handlowych w centrach handlowych Karuzela oraz informacji o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub sponsorowanych przez Karuzela Holding lub jej partnerów handlowych w centrach handlowych Karuzela za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany adres poczty elektronicznej, a także dla automatycznych systemów wywołujących przez Karuzela dla celów marketingu bezpośredniego. Podanie danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne do udziału w Promocji. 4. Wyrażanie zgody na wezwanie Administratora lub Organizatora Promocji (X5 Productions sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy) na podanie dodatkowych danych osobowych niezbędnych w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym: przepisów podatkowych dotyczących wydania nagród rzeczowych oraz rozliczenia podatków od nagród wydanych w Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, i prowadzenia korespondencji w sprawie reklamacji. 5. Administrator informuje, że Uczestnik Promocji ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: e.pakula@karuzela-kolobrzeg.pl Prośba o usunięcie danych jest tożsama z wykluczeniem Uczestnika z Promocji. Organizator usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 6. Uczestnik rejestrując Konto w Promocji udostępnia: a) adres e-mail, b) dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów: data wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu, kwota Paragonu, c) inne dane wprowadzone w formularzach Aplikacji, 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Uczestnik udostępnia dodatkowe dane: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, podpis Uczestnika, numer telefonu. 8. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody, której wartość wymaga odprowadzenia podatku dochodowego, Uczestnik udostępnia dodatkowe dane: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, PESEL, podpis Uczestnika, numer telefonu 9. Aplikacja pobiera dane wprowadzone przez Uczestnika w formularzach i zapisuje je na serwerach. 10. Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnika środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną tj. szyfrowane połączenie, autentykację i autoryzację oraz kontrolę dostępu do danych. § 6 Zasady postępowania reklamacyjnego 1. Reklamacje mogą być złożone w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. 2. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, podpis Uczestnika, numer telefonu oraz dokładny opis i powód reklamacji. 4. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Agencja Marketingowa X5 Productions Sp. z o. o., Bydgoszcz 85-502, ul. Ludwikowo 1G, z dopiskiem „Biżumania Karuzela Kołobrzeg” 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Promocji i Konkursu. 6. W przedmiocie reklamacji ostateczna jest decyzja komisji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7. Organizator ani Zarządca nie udziela rękojmi ani gwarancji na Nagrody. Nagrody są objęte gwarancją producenta i czas trwania gwarancji ma inną datę niż data otrzymania nagrody przez Uczestnika § 7 Postanowienia końcowe 1. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Promocji oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Promocji. 5. Wszelkie uwagi przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych; zapytania dotyczące Programu, Punktu Odbioru Nagród prosimy składać na adres biuro@x-5.pl